นโยบายความเป็นส่วนตัว คามิลโลซาน เอ็ม

ข้อกำหนดการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เดอมาทริกซ์ เอเชียร์ โปรดอ่านและตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานก่อนเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ การเข้า ถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้งาน ท่านไม่จำเป็นต้องเข้าถึงหรือใช้ เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อกำหนดการใช้งาน

การใช้งานของเว็บไซต์นี้

ท่านเข้าใจ รับทราบและยอมรับว่า: ก. ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากบริษัท บริษัท เมนารินี เอเชีย-แปซิฟิก โฮลดิงส์ จำกัด บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เมนารินี”) นั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ข้อมูลนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้แทนการวินิจฉัย ทางการแพทย์การรักษาหรือการให้คำแนะนำทางการแพทย์หรือคำแนะนำด้านสุขภาพโดยแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพทาง การแพทย์โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของท่านสำหรับคำแนะนำทางการแพทย์หรือข้อมูลที่เกี่ยว กับการวินิจฉัยและการรักษาอาการของท่าน ข. เว็บไซต์นี้อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์ เผยแพร่ ส่ง อัพโหลดและ/หรือสื่อสารข้อมูลหรือข้อมูลอื่นๆ (“ข้อมูลของผู้ใช้”)บุคคลที่โพสต์ ข้อมูลของผู้ใช้โดยที่ไม่ใช่ของเมนารินีจะต้องเป็นรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อมูลของผู้ใช้ดังกล่าวรวมทั้งความเสียหาย หรือความสูญเสียที่เกิดจากข้อมูลของผู้ใช้นั้น เมนารินีไม่ได้ควบคุมดูแลข้อมูลของผู้ใช้และไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือคุณภาพของข้อมูล ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับอนุญาต ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม เมนารินีไม่ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลผู้ใช้ไม่ว่าทางใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดพลาดความคลาดเคลื่อนหรือมี ข้อความอันเป็นเท็จของข้อมูลผู้ใช้ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากข้อมูลผู้ใช้และ/หรือการใช้ข้อมูลผู้ใช้ ค. หากท่านโพสต์ เผยแพร่ ส่ง อัพโหลดและ/หรือสื่อสารข้อมูลผู้ใช้ที่อยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลผู้ใช้นั้นจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็น ความลับ และสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้ ท่านแสดงตนและรับรองว่า

• ท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดที่มีต่อข้อมูลผู้ใช้ • ข้อมูลผู้ใช้นั้นเป็นความจริงและถูกต้อง • ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลผู้ใช้ของท่าน และต้องยืนยันว่าข้อมูลนั้นไม่ผิดกฎหมาย ก้าวร้าว เป็นอันตราย ข่มขู่ ทำให้ เสื่อมเสีย คุกคามความเป็นส่วนตัว ละเมิดสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หรือคุกคามบุคคลที่สาม หรือน่ารังเกียจและ n ต้องไม่ประกอบด้วยไวรัสซอฟต์แวร์ การรณรงค์ทางการเมือง การโฆษณาเชิญชวน จดหมายลูกโซ่ จดหมายขยะหรือ “สแปม” ในรูปแบบใดๆก็ตาม

การโพสต์ เผยแพร่ ส่ง อัพโหลดและ/หรือสื่อสารข้อมูลผู้ใช้กับเมนารินี ท่านตกลงที่จะอนุญาตให้เมนารินี ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่ เพียงผู้เดียว ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่จำกัดสิทธิในการใช้งาน เป็นสากลโอนสิทธิและแบ่งสิทธิได้เพื่อการใช้ข้อมูลผู้ใช้ในการกระทำ และจุดประสงค์ใดๆในการติดต่อกับเว็บไซต์โดยไม่มีข้อคัดค้านใดๆต่อท่าน ภายใต้ข้อกำหนดการใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัว ง. ท่านต้องใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมายเท่านั้น โดยต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็น ส่วนตัว และจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์ที่ทำให้หรืออาจทำให้การเข้าถึงเว็บไซต์ถูกขัดขวาง เสียหายหรือใช้งานไม่ได้ จ. ท่านให้สิทธิ์เมนารินีในการเก็บ ใช้ เผยแพร่และดำเนินงาน (ตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว) ของข้อมูลทั้งหมด (รวม ทั้งข้อมูลส่วนตัวของท่าน (ตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว)) และข้อมูลผู้ใช้ที่ท่านอัพโหลดหรือส่งผ่านทางเว็บไซต์ให้ แก่เมนารินี โดยเมนารินีเป็นผู้คัดเลือก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคัดลอก แสดงผลหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลง หรือรวมกับข้อมูลอื่นๆ หรือทำงานสืบเนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความ เป็นส่วนตัวของ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับอนุญาต ท่านอาจสละสิทธิ์ที่มีในการอัพโหลดหรือส่งผ่านข้อมูล ทางเว็บไซต์

ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ กรรมสิทธิ์ ประโยชน์และเนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ ข้อมูล เนื้อหา ตัวอักษร กราฟฟิก ภาพ เสียงหรือวิดีโอ ภาพถ่าย การออกแบบ เครื่องหมายการค้า URLs (หรือ “เนื้อหา”) เป็นของเมนารินีและผู้อนุญาต หรือหุ้นส่วนของกิจการร่วมค้า (หากมี) เว็บไซต์นี้เผยแพร่โดยเมนารินี และคุ้มครองโดยกฎหมาย รวมทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์ห้ามไม่ ให้มีการใช้งานหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์นี้ เนื้อหาของเว็บไซต์ไม่สามารถดาวน์โหลด (นอกเหนือไปจาก การเก็บหน้าของเว็บไซต์ไว้) หรือคัดลอกเพื่อนำไปใช้นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัวหรือไม่ได้ใช้งานในเชิงพาณิชย์ และห้ามทำ สำเนา เปลี่ยนแปลงหรือจัดสรรใหม่ไม่ว่าในวิธีการหรือรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่มีข้อจำกัดของข้อความที่กล่าวมาแล้ว ห้ามใช้ เครื่องหมายการค้าหากไม่มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าต่อเมนารินี หรือผู้อนุญาตหรือหุ้นส่วนของกิจการ ร่วมค้า ยกเว้นเพื่อการระบุชนิดผลิตภัณฑ์หรือเป็นการบริการของเมนารินี และผู้อนุญาตหรือหุ้นส่วนของกิจการร่วมค้าในกรณี นี้ “เครื่องหมายการค้า” อ้างถึง เครื่องหมายการค้าใดๆ เครื่องหมายการให้บริการ ชื่อทางการค้าและส่วนประกอบของสินค้าที่มี ในเว็บไซต์นี้

เนื้อหา

เมนารินีไม่ได้เป็นตัวแทน รับรองหรือยืนยันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของเนื้อหาที่จัดไว้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายซึ่งใช้ บังคับอนุญาต เมนารินี ไม่เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากการเข้าใช้หรือการเข้าใช้เว็บไซต์ไม่ได้ หรือเกิดจากการใช้งานของเนื้อหาที่จัดไว้ ท่านตกลงว่าการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของท่าน

เว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์หรือมีการอ้างอิงเว็บไซต์อื่นๆซึ่งจัดทำโดยบุคคลที่สามโดยที่เมนารินีไม่ได้ควบคุมดูแล เมนารินีไม่รับประกัน หรือรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆที่อยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และไม่รับผิดชอบจ่อข้อมูลเหล่านั้น รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและอันตรายที่เกิดจากข้อมูลเหล่านั้น ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามมีไว้เพื่อความ สะดวกของผู้ใช้ในการใช้งานเว็บนี้ เว็บไซต์บุคคลที่สามมักจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละเว็บไซต์ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วน ตัว ซึ่งเราไม่มีสิทธิควบคุม และจะเป็นการคุ้มครองสิทธิและข้อผูกพันของท่านในการใช้เว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ การเข้าถึงและใช้ เว็บไซต์บุคคลที่สามและเนื้อหาในเว็บไซต์บุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยงของท่าน

ความเป็นส่วนตัว

สิทธิและความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่มีต่อข้อมูล (รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวตามที่กำหนดในนโยบายการเป็นส่วนตัว) ที่เผยแพร่บนเว็บ ไซต์อยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายการเป็นส่วนตัวของเรา การเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายการเป็น ส่วนตัวของเรา

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และการใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมและกำหนดให้สอดคล้อง กับกฏหมายสิงคโปร์และการดำเนินการใดๆทางกฏหมายหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของสิงคโปร์